فروشگاه

نماد یادبود طرح کبوتر

250,000 تومان

نماد یادبود طرح کبوتر

با سفارش نمادهاى يادبود بنياد نيكوكارى كمك در تامين هزينه كاشت كودكان ناشنوا مشاركت كنيد.
بنياد نيكوكارى كمك نماد يادبود انتخابى را با نام شما براى مراسم مربوطه ارسال ميكند.