آوای مهر هستی


همه کودکان، فرزندان ما هستند و شایسته است آنگونه رشد کنند که شکوه زندگی مان باشند.
پس بکوشیم همه آنان آوای مهر هستی را یکسان بشنوند.  کتایون ریاحی

کمک کن بشنوم...

بنیاد نیکوکاری کمک

حامی کودکان نیازمند کاشت حلزون گوش شنوایی

بکوشیم همه‌ی کودکان جهان آوای مهر هستی را بشنوند
# 510 * 780 *

در بنیاد کمک چه می گذرد ؟

آمار جامع بنیاد

آمار جامع بنیاد آمار جامع بنیاد آمار جامع بنیاد

آمار کودکان نیازمند

آمار کودکان نیازمند آمار کودکان نیازمندآمار کودکان نیازمند آمار کودکان نیازمند


جامعه‌ی خیرین

جامعه‌ی خیرین جامعه‌ی خیرین جامعه‌ی خیرین جامعه‌ی خیرین

جامعه‌ی داوطلبین

جامعه‌ی داوطلبین جامعه‌ی داوطلبین جامعه‌ی داوطلبین جامعه‌ی داوطلبین جامعه‌ی داوطلبین


همکاری با موسسه

فعالیت پایه و اساسی بنیاد کمک برای کودکان ناشنوایی است که نیازمند جراحی کاشت حلزون هستند. با این کمک، نه تنها از موهبت شنوایی بهره مند می گردند، بلکه می توانند در مدارس عادی با کودکان هم سن خود به تحصیل و آموزش بپردازند و مانند سایرین به زندگی خود ادامه دهند. شما می توانید با تکمیل این برگ به خانواده بزرگ کمک بپیوندید.